Helen Frankenthaler, Madame Butterfly draft (Knoedler & Company, Frankenthaler: Madame Butterfly Nov. 29, 2000 – Jan. 6, 2011, Installation view) » Helen Frankenthaler, Madame Butterfly draft (Knoedler & Company, Frankenthaler: Madame Butterfly Nov. 29, 2000 – Jan. 6, 2011, Installation view)

Helen Frankenthaler, Madame Butterfly draft (Knoedler & Company, Frankenthaler: Madame Butterfly Nov. 29, 2000 - Jan. 6, 2011, Installation view)