Arzrouni Armenak, Cairo, Egypt, 1940. Collection: Armand. © Arab Image Foundation » Arzrouni Armenak, Cairo, Egypt, 1940. Collection: Armand. © Arab Image Foundation

Arzrouni Armenak, Cairo, Egypt, 1940. Collection: Armand. © Arab Image Foundation